Contact us | Blue Shield of CA (2024)

Welcome to Blue Shield of California. We are here to help, whether you're already a member or just want to know more about our plans.

Head Office

Blue Shield of California

601 12th Street
Oakland, CA 94607
(510) 607-2000

Healthcare fraud

If you suspect illegal or wrongful billing practices, call our Fraud Hotline, email us, or fill out an online form in ourFraud section.

Technical support

Fill out our technical support form or call us for assistance with technical difficulties with your password orregistration, or if you are having trouble getting to a page or downloading a file.

  • Submit atechnical support form
  • Call toll free:(800) 393-6130
    Monday - Friday, 8 a.m. to 5:30 p.m. PST

Compatible browsers

Learn which web browsers are compatible with the Blue Shield of California website.

Viewcompatible browsers

Health plan sales

Call to speak with a sales agent about your health plan choices.

  • Toll free:(888) 568-3560 TTY:711
  • Monday - Friday, 8 a.m. to 5:30 p.m. PST

Blue Shield holiday schedule

Please note that we may have to forward your call in order to serve you best. Operation centers will be closed in observance of Blue Shield of California'sholidayschedule.

Mail

Blue Shield Corporate Headquarters

Blue Shield of California
P.O.Box 272540
Chico, CA 95927-2540

Language assistance

No cost language service. You can get documents read to you and some sent to you in your language.

عربي


Contact us | Blue Shield of CA (2)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Hmoob


Cov Kev Pab Txhais Lus Tsis Them Nqi.
Koj yuav thov tau kom muaj neeg los txhais lus rau koj thiab kom neeg nyeem cov ntawv ua lus Hmoob. Yog xav tau kev pab, hu rau peb ntawm tus xov tooj nyob hauv koj daim yuaj ID los sis 1-866-346-7198. Yog xav tau kev pab ntxiv hu rau CA lub Caj Meem Fai Muab Kev Tuav Pov Hwm ntawm 1-800-927-4357 Hmong

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

ខ្មែរ


Contact us | Blue Shield of CA (3)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Русский


Беслпатные услуги перевода. Вы можете воспользоваться услугами переводчика, и ваши документы прочтут для вас на русском языке. Если вам требуется помощь, звоните нам по номеру, указанному на вашей идентификационной карте, или 1-866-346-7198. Если вам требуется дополнительная помощь, звоните в Департамент страхования штата Калифорния

(Department of Insurance), по телефону 1-800-927-4357. Russian

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Tiếng Việt


Các Dịch Vụ Trợ Giúp Ngôn Ngữ Miễn Phí.
Quý vị có thể được nhận dịch vụ thông dịch. Quý vị có thể được người khác đọc giúp các tài liệu và nhận một số tài liệu bằng tiếng Việt. Để được giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi tại số điện thoại ghi trên thẻ hội viên của quý vị hoặc 1-866-346-7198. Để được trợ giúp thêm, xin gọi Sở Bảo Hiểm California tại số 1-800-927-4357. Vietnamese

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Հայերեն

Անվճար Լեզվական Ծառայություններ։ Դուք կարող եք թարգման ձեռք բերել և փաստաթղթերը ընթերցել տալ ձեզ համար հայերեն լեզվով։ Օգնության համար մեզ զանգահարեք ձեր ինքնության (ID) տոմսի վրա նշված կամ 1-866-346-7198 համարով։ Լրացուցիչ օգնության համար 1-800-927-4357 համարով զանգահարեք Կալիֆորնիայի Ապահովագրության Բաժանմունք։ Armenian

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

日本語


無料の言語サービス 日本語で通訳をご提供し、書類をお読みします。サービスをご希望の方は、IDカー ド記載の番号または1-866-346-7198までお問い合わせください。更なるお問い合わせは、カリフォルニア州保険庁、1-800-927-4357までご連絡ください。Japanese

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Diné


Contact us | Blue Shield of CA (4)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Español


Servicios de idiomas sin costo. Puede obtener un intérprete. Le pueden leer documentos y que le envíen algunos en español. Para obtener ayuda, llámenos al número que figura en su tarjeta de identificación o al 1-866-346-7198. Para obtener más ayuda, llame al Departamento de Seguros de CA al 1-800-927-4357. Spanish

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

中文

免費語言服務。您可獲得口譯員服務。可以用中文把文件唸給您聽,有些文件有中文的版本,也可以把這些文 件寄給您。欲取得協助,請致電您的保險卡所列的電話號碼,或撥打 1-866-346-7198 與我們聯絡。欲取得其他協助,請致電 1-800-927-4357 與加州保險部聯絡。Chinese

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

한국어

무료 통역 서비스. 귀하는 한국어 통역 서비스를 받으실 수 있으며 한국어로 서류를 낭독해주는 서비스를 받으실 수

있습니다. 도움이 필요하신 분은 귀하의 ID 카드에 나와있는 안내 전화: 1-866-346-7198번으로 문의해 주십시오. 보다 자세한

사항을 문의하실 분은 캘리포니아 주 보험국, 안내 전화 1-800-927-4357번으로 연락해 주십시오. Korean

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

فارسی


Contact us | Blue Shield of CA (5)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Tagalog


Walang Gastos na mga Serbisyo sa Wika. Makakakuha ka ng interpreter o tagasalin at maipababasa mo sa Tagalog ang mga dokumento. Para makakuha ng tulong, tawagan kami sa numerong nakalista sa iyong ID card o sa 1-866-346-7198. Para sa karagdagang tulong, tawagan ang CA Dept. of Insurance sa 1-800-927-4357 Tagalog

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

हिंदी

Contact us | Blue Shield of CA (6)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

ເມືອງລາວ


Contact us | Blue Shield of CA (7)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

ਪੰਜਾਬੀ


Contact us | Blue Shield of CA (8)

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

ภาษาไทย


บริการทางภาษาอย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถรับบริการจากล่าม รวมถึงให้เจ้าหน้าที่อ่านเอกสารให้คุณฟัง
หรือส่งเอกสารบางส่วนในภาษาของคุณไปหาคุณได้ หากต้องการความช่วยเหลือ
กรุณาโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรประจําตัวของคุณ หรือ ที่หมายเลข 1-866-346-7198
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดโทรมาที่ กรมการประกันภัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร ์เนียที่หมายเลข 1-800-927-4357 Thai

Language assistance

Blue Shield provides document and telephone support in a variety of languages, so that getting services is easier.

You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-866-346-7198. For more help all the CA Department of Insurance at 1-800-927-4357.

1-866-346-7198

1-800-927-4357

Other contact us pages

Blue Shield Promise Health Plan

Providers, Healthcare Practitioners or Hospitals

Producers, Agents or Brokers

Small, Mid and Large Group Employers

Press or Media Organizations

Members or Subscribers?

Log in to contact us regarding claims, benefits or technical problems. You will then have access to a contact number specific to your health plan.

Log in

Contact us | Blue Shield of CA (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6454

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.